Οι τιμές είναι τελικές περιέχουν Φ.Π.Α. 24% με απόδειξη ή τιμολόγιο.

Τα λογότυπα και οι εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους νομίμους ιδιοκτήτες τους.

Για ολα μας τα προϊόντα ισχύει η εγγύηση και οι όροι της εγγύησης του κατασκευαστή/ προμηθευτή.

Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον αγοραστή.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι φωτογραφίες, οι περιγραφές, η διαθεσιμότητα και οι τιμές των προϊόντων να είναι ενημερωμένες. Εκ παραδρομής λάθη σε αυτά δεν δεσμεύουν την εταιρεία.

H εταιρεία μας εφαρμόζει όλες τις διατάξεις του ελληνικού νόμου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όλες τις αρχές που προβλέπονται από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών, καθώς επίσης και το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Με την εγγραφή σας στον δικτυακό μας τόπο, συμφωνείτε ότι τα στοιχεία που υποβάλετε είναι αληθή και δεν σχετίζονται με άλλο πρόσωπο ή είναι ακατάλληλα για χρήση. Η εταιρεία μας δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία με αθέμιτο τρόπο ή να τα αποκαλύψει σε τρίτους. Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτηση σας διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οποιοvδήποτε.

Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε τη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ιστότοπου μας.

Terms of use

All prices include 24% VAT.

All logos and trademarks belong to their perspectives owners.

For all our goods, the terms and conditions of warranties of the manufacturers/ importers are valid.

Transportation expenses will be covered by the buyer.

We do our best so the pictures, the descriptions, the availability and the prices of our goods are up-to-date.
Mistakes in these mentioned fields does not consist commitment for the company.

Our company applies all the provisions of the Greek law about the protection of the individuals and the protection of personal information, all the principles laid down by the Law on consumer protection as well as the international and European law that regulates issues related to electronic trade.

By registering on our website, you agree that the information you submit is truthful and not associated with another person or is unfit for use. We commit that we will not use your personal information in a fraudulent manner, or to disclose to third parties. Your personal information upon your request will be deleted and not granted any way to anyone.

The site allgadgets.gr use cookies to identify the visitor / user to certain services and pages. The cookies are small text files stored on the hard drive of the visitor / user and are not aware of any document or file from the computer. Used to facilitate the visitor / user regarding the use of certain services on this site allgadgets.gr, for statistical purposes in order to determine the areas in which the services of the website allgadgets.gr are useful or popular or promotional purposes. The visitor / user of the website allgadgets.gr can set your browser in such a way so as to warn about the use of cookies to specified site of allgadgets.gr, either to prevent the acceptance of cookies in any case . If the visitor / user of these services and pages on this site allgadgets.gr not to accept cookies can not have any further access to such services.

For more details, read our Privacy Policy.

Scroll to Top